turk

يك بحث كلي راجع به واژه مجعول » آذري » كه مرحوم كسروي با هدف تركي زدايي جعل و رايج كرد خدمت دوستان تقديم مي كنيم تا همه ابعاد آن مشخص گردد:

- مساله بسيار ساده و چنين است كه زبان ما تركي است و ما ترك هستيم و پدران و مادران و اجداد ما همه خود را ترك مخوانند و ملل و اقوام همسايه نيز ما را ترك خوانده اند نه چيز ديگر. .و اسناد و نوشته هاي بيشماري در شرح اين امر بديهي موجود مي باشد.

- موضوع بحث و اعتراض ما هم مشخص است كه ميخواهيم زبان تركي به عنوان زبان بيش از سي ميليون ايراني رسمي شود و فرهنگ و هويت تركي هم ايراني تلقي گردد نه بيگانه و غير خودي ، چون بدون رسمي شدن زبان تركي در ايران ، دمكراسي ناممكن بوده و سرابي بيش نيست و آفت دمكراسي هم پان ايرانيسم و ترك ستيزي است

- دوست محترم آذري واژه اي جعلي است كه براي تحريف واقعيت فرهنگي و زباني تركها در ايران و جمهوري آذربايجان از سوي حكومتهاي شوروي و ايران ابداع و ترويج شده است و شما از هر انسان بدون غرض و مرضي سوال كنيد خودش را نه آذري بلكه ترك و زبانش را توركي ميخواند.

-وانگهي وقتي برخي هموطنان از ما بهتر ميخواهند ما را مورد لطف و عنايت و عطوفت قرار دهند ما را ترك خر مي نامند نه آذري خر ( نمونه آخرش را نيز در كرمان و تهران ديديم كه بيشتر از ده ها هزار تماشاچي در روز روشن و با وقاحتي بي سابقه شعار ميدادند : ترك خر – ترك خر – ترك خر. صداي نعره هاي نفرت افكن اين جماعت چنان بود كه از تلويزبون هم شنيده مي شد، يعني يا تماشاگران با همت مضاعف فحاشي ميكردند يا عوامل تلويزيوني هم از اين اتحاد و همدلي موجود در تحقير تركها بوجد آمده و صداي تماشاچيان عزيز فارس را فيلتر نمي كردند.با اينحال در اصل اتفاق خاصي نيافتاده است اين فحشها همه روزه در مدرسه و كوچه و دانشگاه و بازار گفته ميشود و چيز جديدي نيست و كودكان ترك با اين تحقير و سرخوردگيها بزرگ ميشوند.)

- شما از اين واهمه داريد كه با بيان واقعيات و صحه گذاشتن بر زبان و هويت تركي ، تركها از ايران جدا شوند درحاليكه اينطور نيست چيزي كه باعث جدايي ميشود سركوب فرهنگي و زباني و آسيميلاسيون و فارسي سازي اجباري و تغيير اسامي جغرافيايي رودها و شهرها و كوهها و …. از تركي به فارسي است كه مورد پذيرش مردم نيست

راه حل هم بسيار ساده است ، رسميت زبان تركي و برابري حقوقي همه ايرانيها اعم از فارس و تورك و كورد و….

-با كساني كه عنادورزانه تركي را آذري ميگويند هيچ حرفي نيست كه همچنان با جعل واقعيات خوش باشند ولي براي ساير عزيزان حتي با نظرات مخالف احترام بسيار قائل هستيم و اين چند سطر را به همه آنها تقديم ميكنيم:

- لطفا واقعيات را بپذيريد براي مبارزه با تجزيه و حفظ وحدت ايران ، دشمني با واقعيات و تحريف زبان و تاريخ و فرهنگ مردم ترك ايران آب در هاون كوفتن است- مساله اصلي تركها در ايران نه تاريخ و نژاد كه برخورداري از حقوق فرهنگي و سياسي است و هيچ تنافر و تضادي بين داشتن هويت تركي با ايرانيت و ايراني بودن نيست .

-ادعاهاي آقايان پان ايرانيست به فرض صحت هم ربطي به مساله مذكور ندارد و فقط براي رد گم كردن و تغيير صورت مساله و بردن بازي در زمين و مسيري است كه نه پاياني دارد و نه راه حلي براي مساله اصلي » طلب حقوق فرهنگي ، زباني و سياسي براي تركان و رسميت هويت تركي در ايران » ارائه ميدهد سهل است كه موجب نقار و بدفهمي و ترويج ادبيات سخيف نژادپرستي نيز ميگردد.

- براي قضاوت ساير دوستان منصف و شريف به دو مغالطه و آدرس غلط اصلي سروران پان آريانيست را ذكر و پاسخ آن را نيز تقديم ميكنم :يكي از ادعاهاي اين ذوات عالي آذري خواندن تركي و مجادله و سفسطه در باب قدمت حضور زبان تركي در ايران و آذربايجان و ديگري آران خواندن جمهوري آذربايجان است.

جواب:

- طبري در وقايع سال ۱۰۴ هجري مينويسد: «و في هذه السنه غزا الجراح بن عبدالله الحكمي و هو امير علي ارمينيه و آذربايجان ارض الترك ففتح علي يديه بلنجرم و هزم الترك: و در اين سال جراح بن عبدالله الحكمي جنگ كرد. او امير ارمنستان و آذربايجان سرزمين تركان بود. وي بلنجرم را با دستان خويش فتح كرد و تركان را شكست داد.» (طبري ج ۵ ص ۳۶۸) مولف البدايه و النهايه نيز در ج ۹ ص ۲۵۶ به اين امر اشاره كرده است.بنا بر سخن طبري اولا نام اين زبان و مردمان تركي و ترك است و آذري لغتي نامربوط دراين مورد است در ثاني حداقل در سال 104 هجري تركها ساكن اين مناطق بوده اند.

همچنين طبري در باب وقايع سال نود هجري مي نويسد: «و فيها غزا مسلمه بن عبدالملك الترك حتي بلغ الباب من ناحيه آذربيجان ففتح حصونا و مدائن هنالك: در اين سال (۹۰ هجري)مسلمه بن عبدالملك با تركان جنگيد و تا منطقه باب الابواب (دربند) آذربايجان رسيد و در آنجا شهرها و قلعه ها را فتح كرد.». (طبري ۵ ص ۲۲۶)

از اين سند نيز به وضوح مستفاد ميشود كه حداقل تا شهر دربند آذربايجان خوانده ميشده است و جعل كلمه آران  كه منطقه اي در داخل آذربايجان است و بكارگيري عنادورزانه اين واژه بجاي » جمهوري آذربايجان «  تنها ناشي از فوبياي ذوات عالي پان آريانيست است.

به آقايان و خانمهاي عزيزي كه با وجود اين دلايل و اسناد روشن و مبرهن باز بر دگمهاي خود اصرار دارند درودهاي گرم و سلام صميمي تقديم ميكنيم كه :و اذا خاطبواهم الجاهلون قالوا سلاما

اين متن خلاصه مي تواند فرقاني براي جدا كردن مسير عناد و حق جويي مورد استفاده قرار گيرد.

همچنين دكتر فرهاد كابوسي در رديه اي علمي پنبه جعليات ايدئولوژيك مرحوم كسروي و شركا را رشته كرده است كه در وبلاگ و يادداشتهاي ما قابل ملاحظه است حال اين گوي و ميدان

مدعيان تز وجود زباني به اسم آذري دلايل عقلي خود را ارائه كنند تا سيه روي شود هركه در او غش باشد .

فيلم "قتل عام خوجالي" در فستيوال فيلم آنتاليا نمايش داده شد

امسال با شروع قديمي ترين فستيوال فيلم تركيه فيلمي از آزربايجان شمالي نيز با عنوان "حوجا" كه در مورد قتل عام خوجالي توسط ارامنه مي باشد نيز در معرض ديد عموم قرار گرفته است.
امسال تركيه 49 مين فستيوال بين المللي پرتغال طلائي آنتاليا را برگزار مي كند كه در اين فستيوال فيلم هاي متعددي از كارگردانان بنام تركيه نيز وجود دارند.  
فيلم قتل عام خوجالي نيز با تدابيري كه انديشيديه شد هبود در يكي از معروفترين سالن هاي سينمائي شهر آنتاليا در معرض ديد عموم قرار گرفت. فيلم حوجا به كارگراداني جوان آزربايجاني به نام وحيد مصطفي اف تهيه شده است. 
فيلم قتل عام خوجالي در برگيرنده مضامين جنگ و ابعاد مختلف ان از جهات مختلف چه در هنگام و چه بعد از جنگ را به تصوير مي كشد. 
كارگران فيلم در مورد نمايش اين فيلم به خبرنگاران چنين گفت:
امروزه جنگ هاي متعددي در دنيا شكل گرفته و احتمالاً نيز صداهائي از طبل جنگ هاي جديد نيز هر روزه شنيده مي شود. فيلم قتل عام خوجالي تنها مربوط به آزربايجان و دردهاي مردم آزربايجان از قتل عام خوجالي نيست، بلكه دربردارنده پيامي به تمامي مردمان دنيا در مورد جنگ و عواقب آن مي باشد.
فيلم قتل عام خوجالي پس از فستيوال تركيه در كشورهاي متعددي همچون آمريكا، مصر و چندين كشور اروپائي نيز به نمايش گذاشته خواهد شد.
خلاصه فيلم قتل عام خوجالي:
علي اكبر و گونل دو عاشق طي برنامه هائي كه ترتيب داده شده به زودي ازدواج كرده و مراسم عروسي خود را نيز در باكو برگزار خواهند كرد كه در نزديكي روستاي علي اكبر كه در قره باغ اشغالي مي باشد جنگي آغاز مي گردد. علي اكبر كه خواهان ازدواج مي باشد در عين حال در خدمت سربازي هست و جنگ قره باغ شروع مي گردد .... فيلم در برگيرنده موضوع عشق و جنگ مي باشد. 
قتل عام خوجالي:
در 26 فوريه 1992 صدها نفر از مردم بي سلاح از جمله زنان، كودكان، كهنسالان و .. توسط نيروهاي ارمنستان سلاخي شدند. بر اساس گزارشات سازمانهاي حقوق بشر بين المللي پس از قتل عام قره باغ اشغالي نسل كشي خوجالي يكي از فجيع ترين قتل عام هاست، در اين قتل عام ناجوانمردانه صدها شهروند بدون مسلح آزربايجاني توسط نيروهاي تماماً مسلح ارمني به فجيع ترين شكل ممكن قتل عام و مورد تحقير واقع شدند. بسياري از كشورهاي جهان نظير مكزيك، كلمبيا، پاكستان و .. اين حادثه را به صورت رسمي به عنوان نسل كشي مي شناسند. 
منبع ترجمه خبر:  • [ 1 ]